Werkovereenkomsten

De termen die worden gebruikt op het gebied van human resources zijn niet altijd gemakkelijk te beheersen. Bepaalde termen vormen echter de basis van veel regelgeving die u direct aangaat. Monteurs die met een arbeidsovereenkomst werken, vallen in twee activiteitensectoren:

De audiovisuele en digitale sector , vertegenwoordigd door paritair comité 227, die betrekking heeft op alle gebieden van productie, exploitatie, radio- of televisie-uitzendingen of audiovisuele producten met uitzondering van speelfilms en zich uitstrekt tot alle mogelijke gebruikte media.

-De filmsector, vertegenwoordigd door het paritair subcomité 303.01 dat zich bezighoudt met werknemers wier hoofd- of nevenactiviteit bestaat in de productie van speelfilms.

Wat is een CAO? Wat is een paritair comité?

Een GDT is een overeenkomst gesloten tussen één (of meer) vakbondsorganisaties en één (of meer) werkgeversorganisaties die zitting hebben in een commissie met gelijkwaardige vertegenwoordiging. Het bepaalt de individuele en collectieve arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers, zoals de minimumloonschalen, het wettelijke arbeidsregime, de onkostenvergoeding, enz.

Vertaald in alledaagse taal, is dit het document dat onze arbeidsvoorwaarden regelt, gelijkelijk onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers. Een essentieel document!

Wanneer een werkgever aan een cao is gebonden, gelden alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor al zijn werknemers, al dan niet aangesloten bij een ondertekenende vakbond. Het is daarom essentieel om bij het ondertekenen van een contract te weten welke organisatie en dus welk paritair comité (227 of 303.01) afhankelijk is van uw werkgever om uw rechten en plichten als werknemer te kennen.


SCHUBBEN

Unie minima

Onderstaande salaristabellen zijn de meest recente (1 december 2018). Deze cijfers vertegenwoordigen een vakbondsminimum waaronder het verboden is om te werken, maar zijn niet noodzakelijk representatief voor de realiteit van de omgeving.

Bij de vaststelling van deze schalen is rekening gehouden met een salarisonderzoek dat het adviesbureau Hudson in 2008 op verzoek van de Paritaire Commissie heeft uitgevoerd. In België is het begrip ervaring fundamenteel bij de toepassing van schalen. Met dit begrip bedoelen we het aantal jaren sinds de werknemer zijn functie heeft uitgeoefend.

BeMontage Tafel-conventie-1B

ONDERHANDELTOOL

Barometrische minima

Concreet staan deze schalen ver af van de realiteit van het milieu en maken ze het niet mogelijk om een basis te leggen voor eerlijke loononderhandelingen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Bovendien houdt hun evaluatie geen rekening met essentiële en voortdurend veranderende factoren in de sector, zoals het productiebudget, de evolutie van functies (afwezigheid van het begrip “assistent-editor” in CP 227). Bemontage betreurt deze constatering en probeert de discussies te bewegen in de richting van een hervorming van de raming van vakbondsschalen. Daarom is in 2014 een quorum van installateurs bijeengekomen om te proberen een salaristabel op te stellen. Dit raster heeft zeker geen enkele institutionele legitimiteit, maar vertegenwoordigt niettemin een barometer, een niet-uitputtend maar valide hulpmiddel voor adviserende onderhandeling. Let op: bij het bepalen van deze salarisschaal is getracht rekening te houden met de factor “productiebudget”.

BeMontage tableau-conventie-2

Opmerking

We kunnen de kloof zien tussen de minimale unieschalen en de “barometrische” schalen van de realiteit van de omgeving.

Bemontage aarzelde een tijdje om deze vergelijking te publiceren uit angst om vakbondseisen in diskrediet te brengen. Sommigen zouden zelfs kunnen beweren dat de geldende salarissen duidelijk hoger zijn dan de wettelijke minima, waardoor het beroep zich gewaardeerd zou moeten voelen. Maar door een stapje terug te doen, zowel de afgelopen jaren als over alle beroepen in de sector heen, is het duidelijk dat de salarisvoorwaarden in ons beroep sterk achteruit gaan. Het is daarom essentieel om je bewust te worden van deze regressie en om een hervorming van de status van deze vakbondsschalen in gang te zetten. Hiervoor biedt Bemontage deze vergelijkende tabellen aan.

CP 227 WERKREGELING

Algemene bepalingen

Volgens het GDT is de monteur een werknemer die als “zeer flexibel” wordt beschouwd, wat zijn wettelijke wekelijkse arbeidstijd beperkt tot 50 uur. Over een jaar, gemiddeld genomen, moet het werkrooster gelijk zijn aan: 38u/week. Reistijd van huis naar de normale werkplek wordt niet als werktijd beschouwd.

De werkgever voor wie de monteur 9 uur of meer per dag werkt, moet de beste afspraken maken zodat de monteur onder a 4 dagen/week. De diensten mogen niet langer zijn dan 14 aaneengesloten dagen.

Sinds 1 januari 2018 een salaristoeslag van 20% moet worden gegeven aan taken die op zon- en feestdagen worden uitgevoerd.

Nacht werk

Het CCT is van oordeel dat er sprake is van nachtwerk voor een monteur als er tussen 01:00 en 06:00 uur diensten zijn.

Dit soort werk is toegestaan als de werkgever in ruil daarvoor de werknemer betaalt een toeslag (minimaal 50% meer) of als het nachtwerk al is gecompenseerd in het brutosalaris.

Onkostenvergoeding

De werkgever is verplicht bij te dragen in de vervoerskosten van werknemers die regelmatig gebruik maken van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. De meest voorkomende diverse kosten:

• De vergoeding bedraagt 80% van de prijs van het vervoerbewijs voor het gebruik van het openbaar vervoer.
• Tot € 25/maand, 5 dagen/week werken, bij gebruik van een eigen vervoermiddel.
• Reizen tussen huis en werk en professionals met de auto (1 juli 2018 – 30 juni 2019): € 0,3573/km
• Woon-werkverkeer en professionele fiets: € 0,23/km
• Verblijfskosten in België: 35 €/nacht
• Kantoorkosten: medewerkers die een deel van hun werk thuis doen: €122,01/maand
• Internetverbinding: 20 €/maand

Deze informatie is afkomstig van officiële documenten, doorgegeven door “Diarte”. Voor een nadere lezing van de CAO van paritair comité 227:

Link naar PDF
Link naar Mediarte.


SCP 303.01 WERKREGELING

Algemene bepalingen

De wettelijke wekelijkse arbeidstijd is 38u/week gemiddeld berekend over een jaar, gespreid over maximaal 6 dagen per week. De dagelijkse en wekelijkse arbeidslimieten kunnen worden overschreden met maximaal 3 uur per dag en 15 uur per week voor een wettelijke weeklimiet van 53u. Deze uren zijn geen overwerk en worden vergoed op basis van het overeengekomen salaris.

Geautoriseerde overschrijdingen geschieden ter beoordeling van de werkgever.

Nacht werk

Nachtwerk is toegestaan en wordt niet als overwerk beschouwd, tenzij anders vermeld in het contract. Tussen twee werkopdrachten moet echter een pauze van 11 uur worden gerespecteerd.

Extra tijd

Overwerk op zon- of feestdagen wordt verhoogd met 100% op basis van de vergoeding voorzien in het contract. Tenzij anders vermeld in de arbeidsovereenkomst, wordt zondagswerk niet als overwerk beschouwd, op voorwaarde dat er binnen 6 weken na de zondag- of betreffende feestdag. Compenserende rust wordt niet als arbeidstijd gerekend.

Onkostenvergoeding

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden reiskosten die verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer, niet vergoed. Reiskosten buiten een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer zijn echter voor rekening van de producent.

de stagiaires

Een stagiair kan niet worden ingezet in de plaats van een noodzakelijke beroepskracht, maar alleen naast hem. Dit met als enig doel hun professionele opleiding te verwerven of te perfectioneren. Geen van de functies of verantwoordelijkheden van beroepskwalificaties kan aan hen worden toevertrouwd, tenzij de functie in kwestie is ingevuld en de houder ermee instemt om er onder zijn verantwoordelijkheid toezicht op te houden.

Deze informatie is afkomstig van officiële documenten, doorgegeven door “Diarte”. Voor een nadere lezing van de CAO van Paritaire Subcommissie 303.01:

Link naar PDF
Link naar Mediarte.


Aarzel niet om ons uw opmerkingen of opmerkingen over info@bemontage.com