Wie zijn we ?

Bemontage is een tweetalige vzw

De vzw staat open voor iedereen die werkzaam is op het gebied van audiovisuele montage in België, of het nu gaat om televisie of film, reclame, podiumkunsten, documentaires of fictie, evenals voor student-editors van verschillende filmscholen. De vereniging stelt voor om de kwaliteit van het werk van de redacteur te verdedigen in de huidige realiteit van de productie, om de onderwerpen rond ons mooie beroep te inspireren en te verdiepen. Het is een vereniging van monteurs voor monteurs.

De vereniging streeft de volgende doelen na:

1 Bevorder contact en verenig het beroep

Inderdaad, ons beroep is de afgelopen dertig jaar sterk geëvolueerd. De komst van virtuele bewerking heeft de relatie tussen assistenten en redacteuren veranderd. De grote montagestudio’s hebben plaatsgemaakt voor kleine individuele of interne structuren binnen productiehuizen. Resultaat: We merken dat de mogelijkheden om met onze collega’s om te gaan steeds zeldzamer worden. Het lijkt ons essentieel om de link te herstellen en ontmoetingsmomenten aan te moedigen tussen professionals met een passie voor bewerken.

2 Kennis en knowhow delen

BeMontage.be wil een echt uitwisselingsplatform zijn. Het delen van kennis en ervaringen is een van de fundamenten van onze vereniging, evenals onze passie voor storytelling voor sommigen, die van techniek voor anderen. De audiovisuele wereld waarin we werken evolueert voortdurend, laten we samen evolueren…

3 Verbeter het sociale aspect van het werk

Het doel van de vereniging is ook om binnen het beroep een dialoog op gang te brengen over de rol van de monteur in het productieproces, arbeidsomstandigheden, schalen, werkuren, veranderingen in technologie en industrie, … Het is samen dat deze realiteiten moeten worden aangepakt in om ons discours te legitimeren en vooral om het beroep te verenigen.

4 Doe open

Tot slot, zoals we heel goed weten, kan geen enkel groot project alleen worden bereikt. Onze vereniging wil representatief zijn voor het beroep bij instellingen en officiële instanties, productiebedrijven en andere ambachten om niet alleen van binnenuit maar ook naar buiten de dialoog op gang te brengen en de erkenning van ons mooie vak te blijven bevorderen.

Statuten van de vereniging

TITEL EEN

NAAM – HOOFDKANTOOR – DUUR

Art. 1 :

De Vereniging heet: “BEmontage.be”
Deze naam kan worden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering.

Art. 2 :

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1320 Hamme-Mille, in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant. Zij kan worden overgedragen bij beslissing van de algemene vergadering.
Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen een maand na de datum ervan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.


TITEL II

SOCIAAL DOEL EN SOCIAAL OBJECT

Art. 3 :

De vereniging heeft tot doel redacteuren, regisseurs, assistenten en stagiairs samen te brengen die werken aan fictiefilms, documentaires, tijdschriften, institutionele films, animatie,
reclame bedoeld voor bioscoop, televisie, internet of enige andere vorm van uitbuiting om morele, artistieke en professionele belangen te verdedigen,
om de toekomst van hun beroep in handen te nemen en de plaats van de redactie te verzekeren in het proces van het maken van werken en programma’s.
Voor de verwezenlijking van haar doel zal de vereniging alle actiemiddelen aanwenden die haar vanwege haar aard zijn toegestaan ​​en in het bijzonder vergaderingen, conferenties, publicaties, enquêtes, studies, vergaderingen, besprekingen met alle andere groepen, verenigingen, vakbonden , festivals en alle instanties en autoriteiten, administratief, publiek en privaat; publieke en private vertoningen.


TITEL III

LEDEN

Art. 4 :

Lidmaatschapsvoorwaarden

De vereniging staat open voor alle montageprofessionals ouder dan 18 jaar en voor laatstejaarsstudenten in een “montage”-sectie van een filmschool.

Art. 5 :

Samenstelling

De vereniging kent twee soorten leden, namelijk de volledige leden en de Aanhangende leden. – Les volledige leden deel te nemen aan het bestuur van de vereniging.
Ze moeten minimaal 6 zijn. Elk Toetredend Lid heeft, na een volledig jaar lidmaatschap, het recht om een ​​Effectief Lid te worden. Hij dient hiervoor een verzoek in bij de voorzitter van de Vereniging die de wijziging van lidmaatschap binnen een maand bevestigt. Voor deze wijziging zijn geen andere aanvullende voorwaarden nodig.
Leden die zich vóór 31 december 2016 op hun lidmaatschap hebben geabonneerd, hoeven geen jaar te wachten voordat ze effectief lid worden en maken hun keuze zodra ze lid worden.
De volledige leden stemrecht hebben op de Algemene Vergadering.
– Toegetreden leden nemen niet deel aan de juridische leiding van de vereniging. Ze genieten van alle voordelen van de Vereniging, behalve het stemrecht op de Algemene Vergadering.

Art. 6 :

Ontslag / Straling

Ophouden deel uit te maken van de Vereniging zonder dat hun vertrek een einde kan maken aan de Vereniging:
1) degenen die ontslag hebben genomen bij brief gericht aan de Raad van Bestuur
2) overleden leden
3) degenen die zijn uitgezet wegens niet-betaling van hun contributie
4) degenen die verklaren het beroep te hebben verlaten.
5) degenen die zijn uitgesloten na uitspraak door de Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen.

Art. 7 :

Het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechtverkrijgenden van het overleden lid, hebben geen recht op het sociaal fonds. Zij mogen geen afschriften, rekeningen, zegels, inventaris of terugbetaling van betaalde bijdragen vorderen of eisen.

Art. 8 :

Leden gaan geen persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van de Vereniging.

Art. 9 :

Op de zetel van de Vereniging wordt door de Raad van Bestuur een ledenregister bijgehouden. Dit register bevat de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum en adres van de leden van de Vereniging.


TITEL IV

BIJDRAGEN

Art. 10 :

Verenigingsbronnen

De middelen van de Vereniging bestaan ​​uit:
1) Bijdragen van zijn leden; Het bedrag van de bijdrage kan tijdens de Algemene Vergadering met gewone meerderheid worden gewijzigd.
2) Subsidies die haar door de staat of overheidsinstanties kunnen worden verleend. 3) Alle andere middelen die door wet- en regelgeving zijn toegestaan.

Art. 11 :

Boekhoeding

De boekhouding wordt bijgehouden op inkomsten en uitgaven. De rekeningen zullen worden voorgelegd en goedgekeurd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging.


TITEL V

ALGEMENE VERGADERING

Art. 12 :

Lidmaatschapsvoorwaarden

De vereniging staat open voor alle montageprofessionals ouder dan 18 jaar en voor laatstejaarsstudenten in een “montage”-sectie van een filmschool.

Art. 13 :

De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de Vereniging.
Zij beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of deze statuten zijn toegekend. Zijn in het bijzonder voorbehouden aan zijn bevoegdheid:
1) Wijzigingen in de sociale statuten
2) Benoeming en ontslag van bestuurders
3) Benoeming en ontslag van commissarissen
4) Kwijtingen toegekend aan bestuurders en commissarissen
5) Goedkeuring van budgetten en rekeningen
6) Vrijwillige ontbinding van de vereniging
7) Uitsluitingen van leden
8) De transformatie van de vereniging naar een bedrijf met een maatschappelijk doel
9) Alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan de Raad van Bestuur zijn toegekend.

Art. 14 :

Elk jaar moet er in de maand oktober minstens één Algemene Vergadering worden gehouden.

Kunst. 15:

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen bij gewone brief of langs elektronische weg aan elk lid, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering,
en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur. De agenda wordt vermeld in de oproeping.
Behalve in de gevallen voorzien in de artikelen 8, 12, 20 en 26quater van de wet van zevenentwintigduizend negenhonderd eenentwintig (wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid, ontbinding van de VZW,
transformatie naar een vennootschap met een maatschappelijk doel), kan de Vergadering geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld.

Kunst. 16:

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen ten minste vijftien dagen voor de vastgestelde datum. De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Hij zal de werkcommissie raadplegen.
Elk voorstel ondertekend door een vijfde van de leden moet op de agenda worden geplaatst.

Kunst. 17:

Elk lid heeft de plicht de Algemene Vergadering bij te wonen. Alleen effectieve leden hebben stemrecht, elk met één stem.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, of behoorlijk vertegenwoordigd door gewone bevoegdheden, met dien verstande dat elk aanwezig lid niet meer dan 2 nominatieve volmachten van een afwezig lid kan hebben.
De Algemene Vergadering kan pas geldig beraadslagen als het quorum is bereikt. Le quorum est fixé au 1/5ème des membres effectifs. Alleen volwaardige leden die op de hoogte zijn van hun abonnement kunnen deelnemen aan de stemming.

Art. 18 :

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke daarvan, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt een “werkcomité” gekozen. De Werkcommissie bestaat uit maximaal 20 leden, waarvan maximaal een derde nog student is. Alleen volledige leden kunnen worden gekozen.
Deze Werkgroep is verdeeld in verschillende cellen. Elke cel heeft een zeer specifiek activiteitsdoel op verschillende assen die binnen het bereik van het object van de Vereniging vallen.

– deze cellen werken autonoom en rapporteren de resultaten van hun werk aan de leden van de vereniging.
– tussen twee jaarlijkse algemene vergaderingen kunnen nieuwe cellen worden gecreëerd.
– er wordt indien mogelijk een maandelijkse activiteit van de Vereniging gepland met een vaste frequentie en plaats (bijvoorbeeld de eerste woensdagen van de maand).

Deze benoeming hoeft niet schriftelijk te worden aangekondigd en alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd.

Kunst. 19:

Tijdens de jaarvergadering wordt het bestuur gekozen.

Kunst. 20:

Buitengewone Algemene Vergadering De vereniging kan te allen tijde een Buitengewone Algemene Vergadering houden bij beslissing van de Raad van Bestuur.
of op verzoek van ten minste een vijfde van de leden.
Alle leden moeten worden uitgenodigd. De Algemene Vergadering wordt als buitengewoon gekwalificeerd wanneer zij wordt verzocht te beslissen over enige wijziging van de statuten.
In dit geval wordt het quorum vastgesteld op 2/5 van de leden. Het kan alleen geldig beraadslagen als het quorum is bereikt.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat elk lid niet meer dan 2 nominatieve bevoegdheden kan hebben.
Alleen leden die op de hoogte zijn van hun contributie kunnen deelnemen aan de stemming. Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten worden behandeld
aan de leden van de vereniging ten minste 15 dagen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering.

Kunst. 21:

Elk besluit van de Algemene Vergadering zal per gewone brief of elektronisch ter kennis van de leden worden gebracht.

Kunst. 22:

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in een door de Voorzitter en een Bestuurder ondertekend register van notulen.
Dit register wordt bewaard in de residentie van de voorzitter van de raad van bestuur waar alle leden het kunnen raadplegen.
Elk lid of elke derde die een belang bewijst, kan uittreksels opvragen die ondertekend zijn door de voorzitter van de raad van bestuur.


TITEL VI

RAAD VAN BESTUUR

Kunst. 23:

Raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, gekozen door de algemene vergadering. De raad van bestuur bestaat uit minimaal vier leden.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.
Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het ontvangen mandaat. De leden van de raad van bestuur worden voor 12 maanden herkiesbaar gekozen. Alleen effectieve leden kunnen worden gekozen.
De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die de Vereniging aangaan.
Het heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering en alle handelingen die niet uitdrukkelijk verboden of beperkt zijn door de Algemene Vergadering bij zijn aanstelling.
In het bijzonder heeft hij de bevoegdheid om op eigen gezag te beslissen over alle transacties die, volgens de voorwaarden van artikel 3, binnen het maatschappelijk doel vallen.
Hij mag in het bijzonder alle betalingen doen en ontvangen en een ontvangstbewijs eisen of geven; stortingen doen en ontvangen, verwerven, omwisselen of vervreemden; alle particuliere of officiële subsidies en subsidies accepteren en ontvangen;
eventuele legaten of donaties accepteren en ontvangen; instemmen met of het aangaan van contracten, contracten of verbintenissen.
Hij kan ook alle rekeningen in welke vorm dan ook openen bij financiële instellingen.
Het is ook de raad van bestuur die, hetzij zelf, hetzij door delegatie, alle agenten, werknemers of personeelsleden van de vereniging benoemt of ontslaat en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

Art. 24 :

De raad van bestuur vergadert op oproeping door zijn voorzitter, zijn secretaris of zijn penningmeester, zo vaak als de belangen van de vereniging vereisen.
Het moet worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van de voorgestelde agenda.
De oproepingen moeten ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering per gewone brief of elektronisch worden verzonden en de agenda vermelden.

Kunst. 25:

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging delegeren, met gebruikmaking van de bedrijfshandtekening die betrekking heeft op dit bestuur,
aan een gedelegeerd bestuurder gekozen uit zijn leden.
Het kan ook bijzondere bevoegdheden verlenen aan agenten van zijn keuze.

Kunst. 26:

Gerechtelijke stappen zowel als eiser als gedaagde worden namens de vereniging gevolgd door de Raad van Bestuur,
zijn voorzitter of een bestuurder, daartoe door de raad van bestuur afgevaardigd.

Kunst. 27:

In geval van een vacature tijdens een mandaat kan door de Algemene Vergadering een voorlopige administrateur worden aangesteld.
In dat geval voltooit hij het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Het bestuur benoemt onder zijn leden een ondervoorzitter.
De Raad van Bestuur coördineert de activiteiten van de Vereniging en past de beslissingen genomen op de Algemene Vergadering toe. Hij is verantwoordelijk voor het opmaken van notulen van alle besluiten, handelingen en handelingen van de Vereniging.

Deze notulen liggen ter inzage voor alle leden van de vereniging.


TITEL VII

ONTBINDING

Kunst. 28:

Ontbinding

De ontbinding kan slechts worden uitgesproken door een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering.
L’Assemblée Générale désigne un (ou plusieurs) liquidateur(s) chargé(s) de la liquidation.


TITEL VIII

DIVERSEN

Kunst. 29:

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Kunst. 30 :

De rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar zullen jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering.

Kunst. 31:

De boekhoudkundige documenten zullen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Vereniging waar alle effectieve leden ze kunnen lezen.

Kunst. 32:

Er worden interne regels opgesteld.


OVERGANGSBEPALINGEN

Kunst. 33:

In afwijking van artikel 29 begint het eerste boekjaar op 7 september 2016 en eindigt het op 30 september 2017

Kunst. 34:

De Algemene Vergadering van vandaag verkozen tot Bestuurders:

De heer Philippe RAVOET

Woonachtig te 1320 Hamme-Mille, rue Champ de la Planche, 10.

De heer Denis LEBORGNE

Gedomineerd te 1060 Sint-Gillis, Sint-Bernardstraat 19 bus 56.

De heer Lander VANRAES

Woonachtig te 9400 Ninove, Denderhoutembaan, 194.

Mijnheer Charles Godin

Woonachtig te 1640 Sint-Genesius-Rode, Halsesteenweg, 125.


De bestuurders hebben aangesteld als:

voorzitter:

Dhr. RAVOET Philippe

Onderdirecteur:

Mijnheer Godin Charles

Secretaresse :

Dhr. VANRAES Lander

Penningmeester :

De heer LEBORGNE Denis

Art. 35 :

Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.